Public-service buses

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Ватикан
Язык: EN BG
Заказчик: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Номер: 8673541
Дата публикации: 27-03-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 9 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Транспорт

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Столичен автотранспорт“ ЕАД
   ул. „Житница“ № 21
   София
   1612
   Holy See (Vatican)
   Telephone: +359 29554067
   E-mail: s.aragon@sofiabus.bg
   Fax: +359 29554067
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-lizing-na-60-broya-gazovi-schleneni-avtobusi/%20
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на лизинг на 60 броя газови съчленени автобуси


   2. Main CPV code:
    34121100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва: доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на възложителя.

    Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложените към документацията за обществена поръчка — Техническа спецификация (Приложение № 1).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    34121100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Изпълнителят доставя всички автобуси с една доставка до „Столичен автотранспорт“ АД, авт. поделение Дружба, находящо се в град София, гара Искър, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7.


   4. Description of the procurement:

    Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва: доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на възложителя. Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документацията Техническа спецификация (Приложение № 1).

    Доставката на автобусите ще се извърши еднократно и в обем, както следва: 60 бр. автобуси — до 6 месеца от датата на сключване на договора за лизинг. Автобусите и допълнителното оборудване към тях следва да са на разположение за предаване/приемане в гр. София на дата, съобщена предварително на възложителя. Преминаването на риска от изпълнителя на възложителя става след приемане на доставката. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на изпълнителя.

    Срок на договора за лизинг — 96 месеца (8 години).


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси / Weighting: 20 %
    Quality criterion - Name: Гаранционни условия на предлганите автобуси / Weighting: 5 %
    Quality criterion - Name: Техническа характеристика на предлаганите автобуси / Weighting: 20 %
    Cost criterion - Weighting: 45 %
    Cost criterion - Weighting: 10 %
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 43 000 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 96
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на базата на годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

    Забележка: Участникът декларира това обстоятелство като попълва поле 1а) от раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

    Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, един или няколко от следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):

    1. удостоверения от банки;

    2. годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра.

    3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхванат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

    В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.

    Внимание: Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от преходните и заключителни разпоредби на ЗОП в сила от 1 април 2018 г. единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Продължава в VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Изисквано минимално ниво:

    Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 43 000 000,00 /четиридесет и три милиона/ BGN без ДДС или равностойността им в евро по централен курс на БНБ, изчислен на базата на годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подава на офертата.

    Забележка: Участникът декларира това обстоятелство като попълва поле 1б) от раздел В „Технически и професионални способности“ на част IV „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

    Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Към списъка на доставките се представя доказателство под формата на удостоверение за добро изпълнение или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка, от които да е видно изисквания от възложителя общ обем. (чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП).


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Минимално ниво — участникът за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, трябва да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, с общ обем — минимум 60 (шестдесет) броя автобуси.

    Под „предмет, идентичен с предмета на поръчката“, се считат доставките на нископодови, съчленени, газови автобуси, категория М3, клас I.

    Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“, се считат доставките на нископодови, газови автобуси, категория М3, клас I.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

    Гаранцията се представя в една от следните форми:

    а) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал; или

    б) постъпила парична сума, внесена по разплащателна сметка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, удостоверено с платежно нареждане; или

    в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

    Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

    2. Продължава в раздел VI.3 „Допълнителна информация“.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Доставката на автобусите ще се финансира със средства по лизингова схема (съгласно т. 7. от Решение № 272 от 14 април 2016 г. на Столичен общински съвет). Начин на плащане — плащането се извършва по банков път, както следва: 96 равни месечни вноски съгласно приложения от изпълнителя /лизингодателя/ погасителен план.

    Важно: Лизинговото оскъпяване да бъде изчислено при 8-годишен срок на лизинга с 96 равни ежемесечни погасителни вноски на лихвата и главницата по приложени погасителни планове. Лизинговите вноски представляват 100 % от цената на доставката на автобусите плюс лизинговото оскъпяване за посочения период.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

    1. правата и задълженията на участниците в обединението;

    2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

    3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

    С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-05-02
   Local time: 17:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-05-04
   Local time: 10:00
   Place:

   В сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, заседателна зала.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-23