Thermal insulation work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Ватикан
Язык: EN BG
Заказчик: „ТЕЦ Варна” ЕАД
Номер: 8235191
Дата публикации: 06-03-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 4 дней
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „ТЕЦ Варна” ЕАД
   „ТЕЦ Варна” ЕАД
   С. Езерово
   9168
   Holy See (Vatican)
   Telephone: +359 6656535 /+359 6656483
   E-mail: z.pathare@varna-tpp.com
   Fax: +359 52665-6371
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://varna-tpp.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   „ТЕЦ Варна” ЕАД
   103551629
   „ТЕЦ Варна” ЕАД
   С. Езерово
   9168
   Guinea
   Contact person: 9168
   Telephone: +359 6656311
   E-mail: info@varna-tpp.com
   Fax: +359 526656371
   Internet address(es):
   Main address: www.varna-tpp.com
   Address of the buyer profile: https://varna-tpp.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Пещостроителни и изолационни работи на бл. 5


    Reference number: 18-04
   2. Main CPV code:
    45321000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Пещостроителни и изолационни работи на бл. 5 в „ТЕЦ Варна” ЕАД съгласно обем за пещостроителни и изолационни строителни работи — Приложение № 1 от документацията на поръчката и техническите изисквания — Приложение № 2.3 от документацията на поръчката.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45321000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „ТЕЦ Варна" ЕАД, блок № 5.


   4. Description of the procurement:

    Пещостроителни и изолационни работи на бл. 5.Обемите на ремонтните работи се определят на база водената техническа документация за състояние на съоръженията (данни за дефекти). Тези обеми се оформят като планово нормативни калкулации (ПНК) в които са определени необходимите обеми и човекочасове за изпълнение на съответния вид ремонтна дейност. Основните пещостроителни и изолационни дейности, изисквани от възложителя, са описани в Приложение № 1.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 600 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-05-15
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Кандидатът да е вписан в централния професионален регистър на строителя на Република България съгласно Закона за камарата на строителите, обнародван ДВ, бр. 15/23.2.2010 година и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 година, или в съответен регистър на държавата – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението на Европейско икономическо пространство, което има силата на вписване в ЦПРС, за изпълнение на строежи от трета група, първа категория за обхвата на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка.

    Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците изпълнителят следва да притежава разрешително по чл. 35 от ЗУО за извършваните дейности с отпадъци (събиране, транспортиране/депониране). Може да се използва и подизпълнител за дейностите с отпадъци, притежаващ съответните разрешителни.

    Кандидатът да притежава следните сертификати:

    Сертификат по EN ISO 9001/2015 с обхват, сходен с предмета на поръчката.

    Сертификат по БДС EN ISO 14001 с обхват, сходен с предмета на поръчката.

    Сертификат по OHSAS 18001 с обхват, сходен с предмета на поръчката.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 (три) години.

    За дейности, попадащи в обхвата на поръчката, ще се приемат: извършване на пещостроителни и изолационни работи при ремонт на котелно оборудване, арматура и тръбопроводи на енергийни блокове, включващи котли и енергийни инсталации за производство на електрическа енергия с високи параметри на работния флуид – пара и гореща вода, температура до 545o по Целзий, в топлоелектрически централи и/или индустриални пещни съоръжения.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Кандидатите следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 (три) години в размер на 1 600 000 лв. без ДДС.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Кандидатът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с предмета на поръчката, съгласно минималното изискване.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Минималното изискване на възложителя е: през посочения по-горе референтен период (последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението) всеки кандидат да е изпълнил минимум три дейности с идентичен или сходен предмет.

    За дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката, ще се приема: извършване на пещостроителни и изолационни работи при ремонт на котелно оборудване, арматура и тръбопроводи на енергийни блокове, включващи котли и енергийни инсталации за производство на електрическа енергия с високи параметри на работния флуид – пара и гореща вода, температура до 545o по Целзий, в топлоелектрически централи и/или индустриални пещни съоръжения.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1. Преди сключване на договора изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл. 111 на ЗОП, в размер в размер на 2 % от стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 60 месеца от гаранционния срок и отправено писмено искане от страна на изпълнителя до възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната отговорност на изпълнителя за 60 месеца от гаранционния период.

    2. Гаранцията се освобождава в определения срок след отправено писмено искане от страна на изпълнителя до възложителя, добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на възложителя.

    3. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на възложителя, а именно: IBAN BG54FINV91501017115934, BIC: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД, Варна, бул. „Ген. Колев“ 113.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    1. Финансирането е със собствени средства.

    2. Цената включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката, включително всички необходими съпътстващи операции, съответствуващи на технологията на изпълнение на изолация и обмуровка на подобен вид съоръжения до окончателното завършване на монтажните работи.

    3. Стойностите на работите по договора се установяват от приемателна комисия с двустранно подписан протокол. Плащането се извършва по банков път в срок до 60 дни след представяне на окончателен приемно-предавателен протокол и фактура — оригинал за съответната сума. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Не.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-22
   Local time: 16:10
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2018-04-02
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Цените са в лева без ДДС. Участниците задължително трябва да подадат предложение по пълния обем на техническото задание и ПНК.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   Бул. „Витоша” № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-02